Call us  0884428680

Обща информация 
 
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни Трейд Нау ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 
 
Информация относно Администратора на лични данни 
 
⦁    Наименование: Трейд Нау ЕООД
⦁    ЕИК/БУЛСТАТ : 204314228
⦁    Седалище и адрес на управление: Район Триадица Ул. Цар Самуил 26, вх. Б ет. 3 ап. 18, гр. София
⦁    Адрес за упражняване на дейността: Район Триадица Ул. Цар Самуил 26, вх. Б ет. 3 ап. 18, гр. София 
⦁    Данни за кореспонденция: 
⦁    Email:  tradenowltd@gmail.com
⦁    Телефон.: +359886859497
 
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни 
 
⦁    Наименование: Георги Любенов Борисов
⦁    Образование: ..........................................
⦁    Данни за кореспонденция: 
⦁    Телефон:  +359886859497
⦁    Email: tradenowltd@gmail.com
 
Информация относно компетентния надзорен орган 
⦁    Наименование: Комисия за защита на личните данни 
⦁    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
⦁    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
⦁    Телефон:02 915 3 518 
⦁    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
⦁    Уеб сайт: www.cpdp.bg 
 
Трейд Нау ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.  
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
Чл. 1. (1) Трейд Нау ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги за обучение и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 
⦁    Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
⦁    Изпълнение на задълженията на Трейд Нау ЕООД по договор с Вас; 
⦁    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Трейд Нау ЕООД; 
⦁    За целите на легитимния интерес на Трейд Нау ЕООД 
(2) Трейд Нау ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Трейд Нау ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни. 
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
 
Чл. 2. (1) Трейд Нау ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги по продажба и дистрибуция на хранителни добавки и козметични продукти, включително за следните цели: 
⦁    индивидуализация на страна по договора; 
⦁    счетоводни цели; 
⦁    статистически цели; 
⦁    защита на информационната сигурност; 
⦁    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; 
⦁    подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; 
 
⦁    Трейд Нау ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 
⦁    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 
⦁    ограничение на целите на обработване; 
⦁    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 
⦁    точност и актуалност на данните; 
⦁    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 
⦁    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 
 
⦁    При обработването и съхранението на личните данни, Трейд Нау ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 
⦁    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Трейд Нау ЕООД? 
 
Чл. 3. (1) Трейд Нау ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: 
⦁    Изпълнение на договор за покупко-продажба и дистрибуция на хранителни добавки и козметични продукти – целта на тази операция е качественото и навременно обработване и изпращане на закупената от нас стока. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба на стоки “ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR. 

 
⦁    Трейд Нау ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 
⦁    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, съгласие с общите условия на сайта) 
⦁    Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя,обработка и изпращане на закупената от него стока.
⦁    Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Трейд Нау ЕООД. и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
⦁    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. 
⦁    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.
⦁    Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
⦁    Трейд Нау ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 
⦁    разкриват расов или етнически произход; 
⦁    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 
⦁    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 
⦁    Личните данни са събрани от Трейд Нау ЕООД от лицата, за които се отнасят. 
⦁    Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 
 
Срок на съхранение на личните Ви данни 
 
Чл. 4. (1) Трейд Нау ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 (три) месеца. След изтичането на този срок, Трейд Нау ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 
⦁    Трейд Нау ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Трейд Нау ЕООД или друго. 
⦁    Трейд Нау ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по Чл.4.(1) . 
 
 
 
Предаване на вашите лични данни за обработване 
 
Чл. 5. (1) Трейд Нау ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 
(2) Трейд Нау ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  
 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Трейд Нау ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на Email съобщение в свободен текст. 
⦁    Трейд Нау ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
⦁    С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. 
 
Право на достъп 
 
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Трейд Нау ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 
⦁    Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
⦁    Трейд Нау ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
⦁    Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Трейд Нау ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 
 
Право на коригиране или попълване 
 
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Трейд Нау ЕООД
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
 
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Трейд Нау ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а  Трейд Нау ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
⦁    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 
⦁    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 
⦁    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 
⦁    личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
⦁    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Трейд Нау ЕООД; 
⦁    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 
⦁    Трейд Нау ЕООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 
⦁    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
⦁    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 
⦁    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
⦁    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 
⦁    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
⦁    За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане чрез Email, изпратено до Трейд Нау ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Трейд Нау ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Трейд Нау ЕООД 
⦁    Трейд Нау ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 
 
Право на ограничаване 
 
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Трейд Нау ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 
⦁    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Трейд Нау ЕООД да провери точността на личните данни; 
⦁    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 
⦁    Трейд Нау ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 
⦁    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Трейд Нау ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси. 
 
Право на преносимост 
 
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Трейд Нау ЕООД, с искане по имейл. 
(2) Вие можете да поискате от Трейд Нау ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 
 
Право на получаване на информация 
 
Чл. 12. Вие можете да поискате от Трейд Нау ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Трейд Нау ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 
 
 
 
Право на възражение 
 
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Трейд Нау ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
 
Чл. 14. (1) Ако Трейд Нау ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
(2. Трейд Нау ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 
⦁    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 
⦁    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 
⦁    уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 
 
Други разпоредби 
 
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 
⦁    Наименование: Комисия за защита на личните данни 
⦁    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
⦁    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
⦁    Телефон:02 915 3 518 
⦁    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
⦁    Уеб сайт: www.cpdp.bg 
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. 
Чл. 20(1). Когато възлагате на Трейд Нау ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Трейд Нау ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. 
(2). В случаите по ал. 1, Трейд Нау ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Трейд Нау ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Трейд Нау ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Трейд Нау ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 
  
 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 
Сайтът на Трейд Нау ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. 
Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.  
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Видове бисквитки, които използваме: 
• Задължителни бисквитки 
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане на информацията. 
• Аналитични бисквитки 
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 
• Функционални бисквитки 
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него и да ни пишете на чата. 
• Бисквитки за прецизно таргетиране 
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 
  
Какви мерки за сигурност сме предприели в Трейд Нау ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура? 
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.  
Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, системата за сигурност, която използваме е на най-високо ниво.